خاک پوششی

Image posts are unique post types for displaying your images. You can use image post types for your

خاک پوششی یکی از مواد اولیه اصلی مورد استفاده در تولید قارچ دکمه ای است. از اینرو استفاده از خاک پوششی با ساختار مناسب و پاستوریزاسیون اصولی و علمی در پرورش قارچ حائز اهمیت حیاتی است.

هم اکنون گروه قارچ کاسپین در سایت تولید خاک پوششی خود، با استفاده از امکانات و تونل پاستوریزاسیون خاک پوششی، اقدام به تولید خاک با کیفیت بسیار خوب نموده و در دسترس تولیدکنندگان و مشتریان محترم قرار می دهد.

خاک پوششی کاسپین با ساختار مناسب تهیه شده و کلیه مراحل عملیات پاستوریزاسیون با استفاده از سنسورها و تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت توسط واحد تولید خاک پوششی مورد نظارت دقیق و کنترل قرار می گیرد.

Pin It